Juridische kennisgeving

WETTELIJKE MEDEDELINGEN  

Presentatie van de website
  • Naam van de exploitatiemaatschappij : Screen Services
  • Soort juridische entiteit : naamloze vennootschap
  • Adres : Huart Hamoirlaan 55, 1030 Brussel, België
  • BTW-nummer : BE 0402.209.609
  • Registratienummer bedrijf : 0402.209.609

In overeenstemming met artikel VI.45 en volgende van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht moeten gebruikers van de website screenservices.be worden geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

Eigenaar : Screen Services NV/SA

Wettelijk adres : Huart Hamoirlaan 55, 1030 Brussel, België

Bedrijfsnummer : 0402.209.609

BTW-nummer : BE 0402.209.609

De publicatiemanager is een rechtspersoon.

Verantwoordelijk voor de website: Screen Services – Huart Hamoirlaan 55, 1030 Brussel, België.

Gastheer: FX Com’Unik – 85 Rue des Alliés – 38100 Grenoble, Frankrijk https://www.fx-comunik.fr/

Functionaris voor gegevensbescherming : dpo@passman.fr

Algemene voorwaarden

Het gebruik van de website www.screenservices.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site www.screenservices.be worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Screen Services kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.screenservices.be wordt regelmatig bijgewerkt door Loteda Hasku of een andere bevoegde persoon van Screen Services. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website www.screenservices.be is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Screen Services streeft ernaar de informatie op de website www.screenservices.be zo nauwkeurig mogelijk aan te bieden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle informatie op de website www.screenservices.be wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.screenservices.be niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.

Hyperlinks en cookies

De website www.screenservices.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Screen Services. Screen Services beschikt echter niet over de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid ter zake.

Het surfen op de website www.screenservices.be kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok.

Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.

Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Haal het vinkje weg om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte “Privacy” op “Inhoudsinstellingen”. In de sectie ‘Cookies’ kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

Contractuele beperkingen op gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende momenten van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, een fout of een schijnbare storing opmerkt, kunt u dit per e-mail melden aan marketing@screenservices.be, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.)

Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan Screen Services niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser.

Screen Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze website zijn aangebracht naar andere bronnen op het internet.

Intellectuele eigendom en namaak:

De volledige inhoud van deze site www.screenservices.be, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafieken, beelden, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen, evenals de opmaak ervan, zijn het exclusieve eigendom van de onderneming, met uitzondering van merken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Screen Services.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Beheer van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website www.screenservices.be kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.screenservices.be, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Screen Services alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden door de website www.screenservices.be. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze invoert. De gebruiker van de site www.screenservices.be wordt dan meegedeeld of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.screenservices.be wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van de terugkoop van Screen Services en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van www.screenservices.be.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat hij geen persoonsgegevens verzamelt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.screenservices.be is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

Contact